Stand Up From BBC Wales/Standyp gan BBC Wales

(Mae’r Gymraeg isod)

Little Wander Ltd and Turtle Canyon Comedy present Stand Up From BBC Wales with Kiri Pritchard-Mclean, a brand new stand-up comedy show from BBC Wales.

Good at laughing? Have a face that smiles? We want you to be in the audience as we film our very first TV show at BBC Studios in Llandaff. Tickets are completely free and the line-ups are incredible. We really want to fill the studio with as many people who have supported Little Wander’s gigs and Machynlleth Comedy Festival over the years, so sign up for your tickets and we’ll see you there.

We are recording on the 10th and 11th of September and need an audience for both nights.

10th September Tickets

We will record two English language episodes back-to-back on this night from 7pm, with an interval. Ticket holders are expected to be present at both recordings and we should be finished by approximately 10pm.

To attend this recording click here.

11th September Tickets

There will be an English language recording at 7pm, and a Welsh language recording starting at approximately 8:30pm on this night. Our ideal audience member for this night would be bi-lingual and want to come to both recordings, but we will be doing an audience refresh between recordings so you are more than welcome to just come for one of the shows.

To attend both English and Welsh language recordings click here.

To attend just the English language recording click here.

To attend just the Welsh language recording click here.

Scroll down for important information about attending.

 

Little Wander Ltd a Turtle Canyon Comedy yn cyflwyno Stand Up From BBC Wales, sioe gomedi standyp newydd sbon gan BBC Wales – gyda Tudur Owen yn brif act, Steffan Alun yn cyflwyno, a chefnogaeth lawn gan bedwar o ddigrifwyr mwyaf cyffrous Cymru.

Ydych chi’n chwerthin yn dda? Oes gennych chi wyneb sydd bob amser yn gwenu? Os felly, hoffen ni i chi fod yn y gynulleidfa wrth i ni ffilmio ein rhaglen deledu gyntaf erioed yn y BBC yn Llandaf. Mae tocynnau’n rhad ac am ddim, ac mae’r digrifwyr yn anhygoel. Ry’n ni am lenwi’r stiwdio gyda phobl sydd wedi cefnogi gigiau Little Wander a Gŵyl Gomedi Machynlleth dros y blynyddoedd, felly cofrestrwch am docynnau ac fe welwn ni chi yno.

Ry’n ni’n recordio ar 10 ac 11 Medi, ac mae angen cynulleidfa arnom ar gyfer y ddwy noson.

Tocynnau 11 Medi

Bydd recordiad Saesneg am 7pm, a recordiad Cymraeg yn dechrau am tua 8.30pm ar y noson hon. Bydd y gynulleidfa ddelfrydol yn ddwyieithog ac am ddod i’r ddau recordiad, ond bydd amser rhwng y ddau recordiad, felly mae croeso i chi ddod i un sioe yn unig.

I ddod i’r recordiadau Cymraeg a Saesneg, cliciwch yma.

I ddod i’r recordiad Cymraeg yn unig, cliciwch yma.

I ddod i’r recordiad Saesneg yn unig, cliciwch yma.

Tocynnau 10 Medi

Byddwn ni’n recordio dwy bennod Saesneg un ar ôl y llall o 7pm, gydag egwyl. Disgwylir i bobl â thocynnau fod yn bresennol ar gyfer y ddau recrodiad, a dylen ni orffen tua 10pm.

I ddod i’r recordiad hwn, cliciwch yma.

Nodiadau

Rhaid i chi fod dros 18 oed a rhoi caniatâd i gael eich ffilmio fel rhan o’r sioe.

Rhaid i chi ddod â phrawf adnabod i gael ei wirio yn nerbynfa BBC Wales, Llandaf.

Dewch â bagiau bach yn unig os oes rhaid – caiff pob bag ei wirio gan bobl diogelwch.

Peidiwch â dod ag alcohol.

Caniateir bwyta ac yfed cyn y sioe neu yn ystod yr egwyl yn unig.

Os yw’n bosib, teithiwch i BBC Wales ar gludiant cyhoeddus. Fodd bynnag, os oes rhaid i chi ddod yn y car, mae rhywfaint o le i barcio ar y safle. Manylion i ddilyn.

Rhowch wybod i ni wrth archebu am unrhyw ofynion mynediad.

Bydd y recordiadau’n dechrau am 7pm, a dylech geisio bod gyda ni am 6pm er mwyn i ni allu eich tywys i’ch sedd mewn amser da. Os ydych ond yn dod ar gyfer y recordiad Cymraeg, cyrhaeddwch y dderbynfa erbyn 7.30pm.

Os na fyddwch yn dymuno defnyddio eich tocynnau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib er mwyn i ni eu hailddosbarthu.

Information

You need to be over 18 and consent to being filmed as part of the show.

You will need to bring ID to be checked in at reception of BBC Wales, Llandaff.

Please only bring small bags if necessary and all bags will be checked by security.

Please don’t bring any alcohol.

Food and drink can only be consumed before the show or in the interval.

If possible please travel to BBC Wales by public transport, however if you need to come by car there is limited parking on-site. Details of which will be provided in due course.

Please inform us when booking of any access requirements.

The recordings will start at 7pm, and you should aim to be with us for 6pm so we can check you in and get you seated in good time. If you are just coming for the Welsh language recording please arrive at reception by 7:30pm.

If you no longer wish to use your tickets please let us know as soon as possible so that we can re-allocate them.